Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny

Osoby podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu (np. pracownicy) mają obowiązek zgłosić do ubezpieczenia swoich członków rodziny, którzy nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu - z zastrzeżeniem niżej wymienionych przypadków. Członkami rodziny są następujące osoby:

 • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,

 • małżonek,

 • wstępni pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Od 1 stycznia 2013 r. dziadkowie mogą zgłaszać wnuki, tylko w przypadku, gdy żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy lub pracy na własny rachunek albo ubezpieczeniu dobrowolnemu

W przypadku gdy członek rodziny spełnia warunki do podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu jako:

 • uczeń oraz słuchacz zakładów kształcenia nauczycieli w rozumieniu przepisów o systemie oświaty,

 • dziecko przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze albo w domach pomocy społecznej,

 • dziecko do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego nie przebywające w wymienionych wyżej placówkach,

 • student i uczestnik studiów doktoranckich,

 • osoba pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej,

 • uchodźca objęty indywidualnym programem integracji na podstawie przepisów o pomocy społecznej,

 • osoba pobierająca specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych,

 • osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych,

 • osoba objęta indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego,

 • osoba uprawniona do świadczeń alimentacyjnych na podstawie ugody sądowej lub prawomocnego orzeczenia sądu,

to powinien być on zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny.
Nie dotyczy to małżonków, wobec których orzeczono separację prawomocnym wyrokiem sądu.

Wymagane dokumenty

ZUS ZCNA - zgłoszenie danych o członkach rodziny, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego

Formularz można pobrać ze strony internetowej e-inspektorat.zus.pl bądź uzyskać w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS na "Stanowisku informacji ogólnej" (wykaz jednostek ZUS oraz ich adresów i numerów telefonów znajduje się na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl) lub wydrukować z aktualnego programu "Płatnik".


źródło i cały tekst: http://e-inspektorat.zus.pl/sprawy.asp?id_profilu=2&id_sprawy=228&pomoc=3