Zasady ogólne

 •  Skierowanie do poradni specjalistycznej lub do szpitala nadal ważne jest do chwili jego realizacji lub traci ważność z chwilą ustania przyczyny kierowania. Termin ważności skierowania nie jest ściśle określony, jeśli jednak skierowanie zostanie przedłożone do realizacji po zbyt długim czasie od daty jego wystawienia, lekarz może podjąć decyzję o konieczności zaktualizowania informacji o stanie zdrowia pacjenta celem zweryfikowania pierwotnej przyczyny kierowania

 •  Skierowanie do szpitala psychiatrycznego wydawane jest w dniu badania, a jego ważność wygasa po upływie 14 dni.

 •  Skierowanie na świadczenia rehabilitacji leczniczej traci ważność po upływie 30 dni od dnia wystawienia - do tego czasu należy je zarejestrować w miejscu udzielania świadczeń.

 •  Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe ważne jest 18 miesięcy od dnia jego wystawienia.

 
Wymóg posiadania skierowania do specjalisty, co do zasady, NIE DOTYCZY inwalidów wojennych, wojskowych, osób represjonowanych, kombatantów, cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych, weteranów poszkodowanych i uprawnionych żołnierzy lub pracowników (w zakresie urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa), osób chorych na gruźlicę oraz zakażonych wirusem HIV.

Obowiązek dostarczenia oryginału skierowania

 • Termin liczony jest zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, tj.: do terminu nie jest wliczany dzień dokonania wpisu na listę oczekujących; termin kończy się z upływem ostatniego dnia; jeśli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa następnego dnia; w przypadku przesyłania skierowania pocztą - liczy się data nadania listu.

 • Jeśli pacjent nie przyjdzie na wyznaczoną wizytę, zostanie skreślony z listy oczekujących, a świadczeniodawca zwraca mu oryginał skierowania.

 • Pacjent w celu otrzymania danego świadczenia może się wpisać na listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.  Zasada ta dotyczy również świadczeń udzielanych bez skierowania oraz świadczeń onkologicznych.

 • Skierowanie doporadni specjalistycznej lub do szpitala nadalważne jest do chwili jego realizacji lub traci ważność z chwilą ustania przyczyny kierowania. Termin ważności skierowania nie jest ściśle określony, jeśli jednak skierowanie zostanie przedłożone do realizacji po zbyt długim czasie od daty jego wystawienia, lekarz może podjąć decyzję o konieczności zaktualizowania informacji o stanie zdrowia pacjenta celem zweryfikowania pierwotnej przyczyny kierowania

 • Skierowanie do szpitala psychiatrycznego wydawane jest w dniu badania, a jego ważność wygasa po upływie 14 dni.

 • Skierowanie na świadczenia rehabilitacji leczniczej traci ważność po upływie 30 dni od dnia wystawienia - do tego czasu należy je zarejestrować w miejscu udzielania świadczeń.

 • Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe ważne jest 18 miesięcy od dnia jego wystawienia.

Bez skierowania

1)      Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Skierowanie to nie jest wymagane do świadczeń:
1)   ginekologa i położnika;

2)      wenerologa

3)      dentysty;

4)      onkologa;

5)      psychiatry;

Kogo skierowanie do specjalisty nie dotyczy

 •  Inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów;

 •  Cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych;

 •  Uprawnionych żołnierzy lub pracowników, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;

 •  Weteranów poszkodowanych, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

 •  Osób chorych na gruźlicę;

 •  Osób zakażonych wirusem HIV;

 •  Osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego