Kozienice, 23. 02. 2021 r.

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Przychodnie Kozienickie

ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT – do 31. 03. 2021 roku

 

Wymagane kwalifikacje kandydata:
Kandydaci ubiegający się o stanowisko objęte naborem powinni spełniać wymogi określone  w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r.

w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami., tj.:

 1. Posiadać wykształcenie wyższe.
 2. Posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy w służbach finansowo- księgowych, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym.

 

Wymagania dodatkowe:

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • bardzo dobra znajomość zasad rachunkowości w tym ustawy o rachunkowości, przepisów dotyczących prawa bilansowego, podatkowego, przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 • znajomość procesów finansowo-księgowych i sprawozdawczych,
 • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • znajomość oprogramowania dedykowanego księgowości, preferowana dobra znajomość programów księgowych SYMFONIA, znajomość pakietu MS Office
 • znajomość ustawy Kodeks Pracy,
 • znajomość przepisów ustawy o działalności leczniczej,
 • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 • umiejętności opracowywania analiz finansowych,
 • zdolność analitycznego myślenia i formułowania wniosków,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów z obszaru księgowości,
 • umiejętności interpersonalne i negocjacyjne,
 • umiejętność organizacji pracy i pracy w zespole,
 • samodzielność, odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie , kwalifikacje oraz staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (przed podpisaniem umowy kandydat jest zobowiązany dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z KRK),
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (dostępne w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej).

lek. Adam Sękulski

Dyrektor SPZOZ Przychodnie Kozienickie