Zarządzenie Nr 112/2019

Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia 11 czerwca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Kozienickie" w Kozienicach

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2019r. poz.506) oraz §49 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 20118r. , poz. 2190 ze zm.) oraz § 9 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą(tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 393) zarządzam, co następuje:

§1

1.      Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Kozienickie" w Kozienicach.

2.      Treść ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Kozienickie" w Kozienicach stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§2

Treść ogłoszenia o konkursie zostanie udostępniona na stronie podmiotowej BIP podmiotu tworzącego Urząd Miejski w Kozienicach oraz podane do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w siedzibie SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie" w Kozienicach.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącej Komisji Konkursowej powołanej Uchwałą Nr IX/96/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Kozienickie" w Kozienicach .

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA 

 


 

Kozienice, 08.11.2016

OGŁOSZENIE!

Dyrektor SPZOZ „Przychodnie Kozienickie”

ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń medycznych w roku 2017

 

Świadczenia wykonywane będą w pomieszczeniach i przy wykorzystaniu sprzętu SPZOZ w ramach kontraktu zakładu  z  Narodowym Funduszem Zdrowia.

1.       Świadczenia lekarskie w podstawowej opiece zdrowotnej .

Przedmiotem konkursu jest wykonywanie świadczeń lekarskich w ramach umowy „POZ”.

Świadczeń lekarskich w gabinecie poz udzielać mogą lekarze ze specjalnością medycyny rodzinnej, ch .wewnętrznych lub ch. dziecięcych .

Dopuszczamy możliwość podpisania umowy z lekarzem bez specjalizacji.

2.       Diagnostyka wykonywana w siedzibie Zamawiającego:

-        opisywanie zdjęć rtg

        -        wykonywanie i opisywanie badań usg

3.       Świadczenia  wykonywane dla potrzeb poradni :

-          okulistycznej

-          logopedycznej

-          zdrowia psychicznego

-          ginekologiczno-położniczej

-          alergologicznej

-          neurologicznej

-          otolaryngologicznej

Umowa określi stawkę wynagrodzenia za 1 punkt w rozumieniu NFZ.

4.       Świadczenia lekarskie dla potrzeb Oddziału Dziennej Rehabilitacji

Umowa określi stawkę wynagrodzenia za 1 pacjenta objętego opieką.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na każde z wymienionych świadczeń oddzielnie . Umowa obowiązywała będzie w okresie 01.01. 2017 - 31.12. 2017r., z możliwością aneksowania o kolejne dwa lata.

Szczegółowe informacje na temat konkursu uzyskać można w siedzibie zakładu :

26-900 Kozienice

ul. Sienkiewicza 28 pokój 212

tel/fax 48 6143073

 

Oferty  należy składać na wymieniony adres do dnia 25.11.2016 godz.14.00.

 

Oferta Lekarza - wzór      Wzór Umowy

 

Skargi i protesty dotyczące konkursu składać można do Dyrektora zakładu lek. Edwarda Błaża.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu .

 

Wyniki_Ogłoszenia

 


 

Podejmiemy współpracę z praktykami lekarskimi.

 

Oferujemy odnowione gabinety, infrastrukturę Przychodni Nr 1, ul. Sienkiewicza 28.

 

(rejestracja, gabinety zabiegowe, sieć internetowa),

od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8:00 – 20:00

Chętnych prosimy o kontakt z Dyrektorem – tel. (48) 614-30-73


 

Zatrudnimy:

1.      Lekarza do pracy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej,

2.      Lekarza radiologa do samodzielnego wykonywania badań USG oraz opisywania zdjęć RTG.

 

Dopuszczamy różne formy zatrudnienia ( godzinowe, etatowe, kontraktowe ).

Chętnych prosimy o kontakt z Dyrektorem – tel. (48) 614-30-73