Centrum Usług Społecznych w Kozienicach realizuje projekt w ramach zadania Szkoła rodzenia – program edukacji przedporodowej dla przyszłych rodziców w Gminie Kozienice na lata 2022 -2024” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
Głównym celem programu jest profesjonalne przygotowanie uczestników programu do świadomego rodzicielstwa, bezpiecznego odbycia ciąży, bezpiecznego porodu, a także opieki nad noworodkiem/niemowlęciem.
Zakres działań w programie obejmuje:
I blok tematyczny- przygotowanie ciężarnych do zachowania zdrowia w ciąży, prawidłowego odżywiania;
II blok tematyczny- zapoznanie kobiety/ pary z przebiegiem porodu oraz przygotowanie do jego bezpiecznego odbycia;
III blok tematyczny- przygotowanie do okresu połogu, do karmienia piersią, do opieki i pielęgnacji noworodka/ niemowlęcia;
IV blok tematyczny- ćwiczenia gimnastyczne wzmacniające kondycję fizyczną i psychiczną kobiet w ciąży, nabycie umiejętności oddychania w poszczególnych etapach porodu.
Adresaci programu:
Program jest kierowany do kobiet ciężarnych (od 24 tygodnia ciąży) po przedłożeniu zaświadczenia, że pacjentka może w pełni uczestniczyć we wszystkich zajęciach oraz ich osób towarzyszących, zamieszkujących na terenie Gminy Kozienice.
Udział w projekcje jest całkowicie bezpłatny i dobrowolny.
Szczegółowe informacje dotyczące projektu „ Szkoła Rodzenia” oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania znajdują się w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Kozienicach przy ul. Radomska 36 w godzinach
– poniedziałek 7.30-16.30, wtorek-czwartek- 7.30-15.30, piątek 7.30-14.30
Bliższe informacje pod numerem (048) 614-44-78
Wykonawcą Projektu jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ Przychodnie Kozienickie” ul. H. Sienkiewicza28, 26-900 Kozienice. Osoba do kontaktu J. Rudzka tel.502 243 948